LOC

Local Organizing Committee

 • Chair: Yasu Yamazaki (RIKEN)
 • Co-Chair: Tetsuo Hatsuda (RIKEN), Stefan Ulmer (RIKEN)
 • Pierre Dupre (RIKEN)
 • Hiroyuki Higaki (Hiroshima U.)
 • Emiko Hiyama (RIKEN)
 • Yasuyuki Kanai (RIKEN)
 • Naofumi Kuroda (U. Tokyo)
 • Yasuyuki Matsuda (U. Tokyo)
 • Andi Mooser (RIKEN)
 • Shoji Nagamiya (RIKEN)
 • Yugo Nagata (Tokyo U. of Agriculture and Technology)
 • Shigehiro Nagataki (RIKEN)

Conference secretariat

 • Hitomi Wada
 • Machiko Izawa
 • Megumi Morita

 

 

Page Top